Praktische informatie

A t/m Z

Schooltijden

maandag-dinsdag-donderdagochtend:          van 08.30 - 12.00 uur 

maandag-dinsdag-donderdagmiddag:           van 12.40 - 15.00 uur

woensdag en vrijdag:      van 8.30 - 12.30 uur 

 

 

De inlooptijd 's ochtends is om 8.20 uur.

De inlooptijd tussen de middag is 12.40 uur.

 

De speelplaatsen gaan om 8.15 uur open en ook de verkeersbrigadiers starten dan met hun werk. Stuur uw kinderen daarom niet te vroeg naar school. Bij de eerste bel, vijf minuten voor het begin van de les, mogen de kinderen naar binnen. Als de tweede bel gaat beginnen de lessen.

Verlofaanvraag

Mag mijn kind op vakantie buiten de schoolvakanties?
Vanaf 5 jaar moet uw kind elke schooldag naar school. U mag daarom alleen tijdens de schoolvakantie op vakantie met uw kind. Kan dit niet door uw werk? Dan kunt u vrij vragen bij de directeur van de school. Dit kan maar 1 keer per jaar en voor maximaal 10 schooldagen. Voorwaarde is dat u een werkgeversverklaring bij het verlofformulier indient dat u niet tijdens de schoolvakanties vrij kunt nemen.

 

Voorwaarden voor vrij buiten de schoolvakanties

Uw kind kan uitsluitend vrij krijgen als:

 

U door uw werk niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kunt. Omdat u bijvoorbeeld seizoensgebonden werk doet, of dan piekdrukte heeft op uw werk;

 

Uw vakantie niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie valt;

 

Uw vakantie niet langer duurt dan 10 schooldagen.

 

Toestemming vragen

U kunt vrij vragen voor uw kind bij de schooldirecteur. Dit moet u schriftelijk doen en uiterlijk 8 weken voordat u op vakantie gaat. Ook moet u hiervoor een verklaring van uw werkgever hebben. Daarin staat dat u niet op een ander moment op vakantie kunt gaan. De schooldirecteur beslist dan of uw kind vrij krijgt van school. Als het om langer dan 10 dagen gaat, beslist de leerplichtambtenaar.

 

Aanvraagformulieren:

 

Invulbaar:

KC Wolder vakantieverlof buiten schoolvakantie invulbaar.pdf

KC Wolder vrijstelling schoolbezoek andere gewichtige omstandigheden 10 dagen of minder invulbaar.pdf

KC Wolder vakantieverklaring werkgever-zelfstandige invulbaar.pdf


Printversie:

KC Wolder vakantieverlof buiten schoolvakantie.pdf

KC Wolder vrijstelling schoolbezoek andere gewichtige omstandigheden 10 dagen of minder.pdf

KC Wolder vakantieverklaring werkgever-zelfstandige.pdf

 

Niet eens met beslissing

Krijgt u geen toestemming om buiten de schoolvakantie op vakantie met uw kind te gaan? En bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken bij degene die de beslissing heeft genomen. Meestal is dit de directeur van de school.

 

​Vrij bij bijzondere omstandigheden

U kunt ook vrij vragen voor uw kind bij bijzondere omstandigheden. Bijvoorbeeld bij belangrijke familiegebeurtenissen, zoals een begrafenis of huwelijk.
Voor meer info klik op deze link 

 

Huiswerk

Vanaf groep 4 krijgen de leerlingen op gezette tijden huiswerk. Begin van het nieuwe schooljaar, deelt de leerkracht mee op welke dag(en), welk huiswerk meegegeven wordt. We geven het werk zoveel mogelijk een week van tevoren op, zodat de kinderen zelf de tijd kunnen bepalen wanneer ze het werk maken of leren. In de lagere groepen geven we slechts zeer incidenteel werk mee naar huis. Dit kan wanneer een leerling ziek is geweest en op verzoek van de ouders. 

Lichamelijke opvoeding

De leerlingen van groep 1 t/m 8 hebben wekelijks tweemaal drie kwartier lichamelijke opvoeding in onze ruime gymzaal aan de Tongerseweg. Deze lessen worden gegeven door een vakleerkracht bewegen. Het is noodzakelijk dat uw kind gymkleding draagt tijdens deze lessen. Dat kan een dun bloesje of T-shirt zijn, een dunne korte sportbroek en sportschoenen. Niet toegestaan: gewone schoenen en sportschoenen met zwarte zolen. De kinderen nemen hun gymspullen aan het begin van de week mee naar school en aan het eind van de week gaan ze weer mee naar huis om gewassen te worden.

 

Overblijven

Steeds meer kinderen gaan tussen de middag niet meer naar huis om te eten. Een vast team van overblijfkrachten zorgt ervoor dat de kinderen de boterhammen die ze van thuis meenemen op school kunnen opeten. Dat gebeurt in de aula en in de kleutergroepen. De rest van middagpauze wordt gebruikt om lekker te spelen en om bij te kletsen – liefst buiten. Kortom: om even te ontspannen. De kosten voor het overblijven is €1.00  per keer.

 

Veilig van en naar school

Het wordt steeds drukker bij school in de ochtend- en middagspits en dat leidt regelmatig tot gevaarlijke situaties. Om dit te voorkomen, willen we een paar regels afspreken:

- Respecteer de verkeersbrigadiers en geef  het goede voorbeeld  aan uw kind.

- Parkeer de auto bij voorkeur op het kerkplein.

- Parkeer nooit op de stoep of op het voetpad

- Parkeer ook niet op de hoeken van de straat.

- Stop niet  op de verkeersdrempel.

- Fiets op straat en loop en wandel op het voetpad.

- Parkeer en stop niet bij een gele streep.

We weten dat de politie de laatste jaren steeds vaker controlerend optreedt, ook in onze wijk.  Als de politie een overtreding constateert, dan lopen de kosten al gauw op tot 100 euro.

 

Kriebelbrigade

Hoofdluis komt helaas vaker voor en kan erg hardnekkig zijn. Door regelmatig de haren van alle kinderen te controleren, proberen we alles enigszins in de hand te houden. De luizenbrigade/ de kriebelbrigade  

voert, na  vakanties, controles uit. Een leerkracht of een ouder van de kriebelbrigade informeert u als ouder als er actie ondernomen moet worden.

 

Luizencapes

Helaas een noodzakelijk kwaad. Aangezien de kans op hoofdluizen een stuk kleiner wordt door het 

gebruik van luizencapes, is een luizencape wenselijk! Ze zijn voor € 2,- te koop bij de conciërge (zolang de voorraad strekt).

 

Bibliotheek

Onze schoolbibliotheek is geopend op diverse momenten per week. De leerlingen komen op deze dagen in kleine groepjes naar de bieb om in alle rust te lezen en boeken te lenen. De boeken die de leerlingen lenen zijn bedoeld voor gebruik in school. Zo heeft iedereen een goed boek voor het leeskwartier waar elke schooldag mee start.

 

De kleutergroepen lenen ook al boeken. Zij komen om de week naar de bibliotheek. Er staan dan, heel uitnodigend, al diverse boeken uitgestald waaruit een keus gemaakt kan worden. Ze gaan alleen met 

een boek zitten, of kunnen samen met klasgenoten een boek bekijken en bespreken. Ook wordt er voorgelezen door  biebouders en vaak volgen er leuke en leerzame gesprekken. In elke kleutergroep staat nu een boekenbak vol prentenboeken. 

 

De oudervereniging

De oudervereniging van Petrus & Paulus bestaat uit max. 15  leden, die door de ouders worden gekozen. 

De oudervereniging  beheert de ouderbijdrage en organiseert, samen met school, tal van activiteiten. Denk bijvoorbeeld  aan het schoolreisje, de sinterklaasviering, carnaval op school, de kerstviering, de lenteactiviteit, enz. 

 

 

Medezeggenschapsraad (MR)

De MR bestaat uit vijf leden: twee ouders en drie teamleden. 

Het beleid van een school vormgeven en uitvoeren is steeds meer een taak van ouders, leerkrachten, directie en bestuur samen. Alle onderwerpen die op een school van belang zijn, komen in de MR aan bod. Mocht u een bepaald onderwerp graag behandeld zien, dan kunt u dat via de MR aankaarten. De MR informeert ouders onder andere via de nieuwsbrieven van school.

 

De Medezeggenschapsraad is als volgt samengesteld:

Namens de ouders:

Denise Lejeune

Tim Spoelstra

Annemerie Künn

Stan Swaen

 

Namens de leerkrachten:

Jack Debruijn, leerkracht 1/2A

Nona Verkoijen, leerkracht groep 5A

Anisa Coels, leerkracht groep 4B

 

 

 

 

Download documenten

A t/m Z

Terug naar de vorige pagina

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren